CẢNH TÀ

CẢNH TÀ
Thuận nghịch độc,5thanh, nhất vận
Chiều xơ xác lợt phủ cung hằng
Chiếu phản đen mờ nét lạnh băng
Liêu ảm trỗi hàng cây dịu lắng
Điệu cuồng khơi lũ sóng mờ tăng
Hiêu chân mỏi níu sầu núi lặng
Điểu cánh trùng làm nhọc sương chằng
Phiêu cạn bước thơ lời nhả đắng
Thiêu tàn lụi cảnh xám hồn trăng
Trăng hồn xám cảnh lụi tàn thiêu
Đắng nhả lời thơ bước cạn phiêu
Chằng sương nhọc làm trùng cánh điểu
Lặng núi sầu làm mỏi chân hiêu (hươu)
Tăng mờ sóng lũ khơi cuồng điệu
Lắng dịu cây hàng trỗi ảm liêu
Băng lạnh nét mờ đen phản chiếu
Hằng cung phủ lợt xác xơ chiều
Lương vũ