CHÍ PHÈO

CHÍ PHÈO
Cứ chửi đời cho sướng
Chẳng lo ai chửi mình
Không quê hương, bản quán
Cóc có mẹ cha sinh.
Một túp lều lá chuối
Một khúc sông đục ngầu
Rượu một làng Vũ Đại
Chưa đủ làm say đâu!
Chai đầy rượu, thì nghiêng
Chai vơi rượu, thì dốc
Còn lại mày, chai không
Thì đập ra rạch mặt.
A ha tao rạch mặt
Máu cũng đỏ đây này
Máu không cay, chỉ chát
Uống chừng nào mới say?
Mẹ cha thằng Bá Kiến
Tao đang thèm rượu đây
Khó làm người lương thiện
Chết cả tao lẫn mày.
Mày chết, mày mất giống
Anh em tao còn nhiều:
Ở mỗi làng, mỗi xóm
Có một ông Chí Phèo!
VT.