Giải phóng

Giải phóng
Vài ba tay lính cũ
Người ở lại Charlie
Kẻ giữ hầm Thành Cổ
Ngồi uống bia tì tì
Giải phóng đĩa dồi chó
Giải phóng lá mơ lông
Hà Nội cũng giải phóng
Phố dài loang gió đông
Mỗi loa phường chiến đấu
Từ buổi sớm tinh mơ
Dù cái loa, nói thật
Đ…. đánh nhau bao giờ.