Sắp đến ngày 20/11

Sắp đến ngày 20/11. Ngày của các thày, cô giáo và cả những người làm học trò Việt Nam. Đã nói đến cái sự học thì phải nói đến sách – vở. Tôi xin góp vui câu chuyện: NGU HƠN BÒ
Từ thuở khai thiên lập địa, Chúa Trời đã sinh ra vạn vật, trong đó nào là cây cỏ rồi muông thú…Con người rất lâu sau mới có vì từ loài vượn mà thành. Nhưng khi mắng nhau lại cứ bảo:Mày ngu hơn bò!
Theo tôi :Ngu hơn bò là phải! Vì từ khi sinh ra con bò đã có sách ngay trong cơ thể nó! (Sách bò vẫn để nhắm rượu đấy) Mà đã có sách thì phải học. Thế là bò được học sớm hơn con người. Con người ra đời sau con bò, đương nhiên là được học sau bò rồi! Mà sách của người đâu có sẵn trong người như bò! Người ta phải làm ra sách. Từng năm, từng năm lại thay đổi vì phải cải cách GD. Mà chắc gì đã hơn sách bò? Vì sách bò còn dể uống rượu được, chứ sách người, khi không dùng đến (trừ những người yêu quý sách) thì chỉ có đốt đi thôi! Mà đốt thì gây ô nhiễm môi trường! Tội lắm thay! Tội lắm thay!!!