Thế Sự

Thế Sự.
Thế sự luôn đầy khổ hận vui.
Linh đinh héo hắt đổ bùi ngùi.
Chiến tranh chết chóc cho người khóc.
Thống nhất chém nhau để kẻ cười
Gió thoảng bay đi cùng khắp nẻo..
Mây bay lững thững rải trùng khơi.
Cho sầu đổ lệ đầy muôn lối.
Một kiếp trần gian khổ lụy người.